Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense. My brother ...................... (leave) home 10 years ago. I ................................. (never/ meet) him again since then.

Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense.
My brother ...................... (leave) home 10 years ago. I ................................. (never/ meet) him again since then.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:left, have never met

Đáp án đúng: left, have never met

2

Câu hỏi tương tự

Rewrite the sentences. I have studied English for three years. ->I began ...............

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG