Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the verb in brackets. Who is (powerful)............... person in your country?

Put the verb in brackets.
 Who is (powerful)............... person in your country?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

the most powerful

the most powerful

1

Câu hỏi tương tự

Put the verb in brackets. Do you think the Harry Potter films are (good).............. than the books?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG