Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the verb in brackets. What is (wet) ...............month of the year in England?

Put the verb in brackets.
 What is (wet) ...............month of the year in England?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

the wettest

 the wettest

23

Câu hỏi tương tự

Put the verb in brackets. Do you think the Harry Potter films are (good).............. than the books?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG