Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phát phần thưởng cho học sinh là nhằm mục đích động viên tinh thần học tậpcủa những học sinh đó. Thầy Bình đã mua 126 quyển tậpvà 198 cây viết bi để làm phần thưởng tặng cho học sinh có sự tiến bộ trong học tập. Thầy chia đều số quyển tậpvà số viết bi trên thành các phần thưởng như nhau sao cho số phần thưởng là nhiều nhất. Em hãy tính xem có nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng ?

Phát phần thưởng cho học sinh là nhằm mục đích động viên tinh thần học tập của những học sinh đó. Thầy Bình đã mua 126 quyển tập và 198 cây viết bi để làm phần thưởng tặng cho học sinh có sự tiến bộ trong học tập. Thầy chia đều số quyển tập và số viết bi trên thành các phần thưởng như nhau sao cho số phần thưởng là nhiều nhất. Em hãy tính xem có nhiều nhất là bao nhiêu phần thưởng ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a là số phần thưởng cần tìm. Theo đề bài, ta có : 126 ⋮ a, 198 ⋮ avà a lớn nhất nên a = ƯCLN(126, 198) 126 = 2. 3 2 .7 ; 198 = 2. 3 2 .11 ƯCLN(126, 198) = 2. 3 2 = 18 Vậycó nhiều nhất là 18 phần thưởng

Gọi a là số phần thưởng cần tìm. Theo đề bài, ta có : 126a,  198a và a lớn nhất nên a = ƯCLN(126, 198)

ƯCLN(126, 198)

Vậy có nhiều nhất là 18 phần thưởng

3

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, biết : a) 7 x . 49= 7 50 b) ( 3x-1 ) 3 = 125 c) x 2010 = x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG