Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phát biểu nào sau đây sai ?

Phát biểu nào sau đây sai ?

  1. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

  2. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song.

  3. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song

  4. Một đường thẳng và một mặt phẳng     (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

Đáp án đúng là A.

Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song.

1

Câu hỏi tương tự

Cho các vector a ⇀ = ( 1 ; 2 ; 3 ) ; b ⇀ = ( − 2 ; 4 ; 1 ) ; c ⇀ = ( − 1 ; 3 ; 4 ) .Vector v ⇀ = 2 a ⇀ − 3 b ⇀ + 5 c ⇀ là:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG