Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phát biểu mỗi mệnh đề sau bằng cách sử dụng khái niệm “Điều kiện cần và đủ” a. Một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau làhình vuông và ngược lại. b. Một tam giác có ba đường cao bằng nhau là tam giác đều và ngược lại. c. Một số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và ngược lại

Phát biểu mỗi mệnh đề sau bằng cách sử dụng khái niệm “Điều kiện cần và đủ”
a. Một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau là hình vuông và ngược lại.
b. Một tam giác có ba đường cao bằng nhau là tam giác đều và ngược lại.
c. Một số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và ngược lại

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. “Một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau là điều kiện cần và đủ để nó là hình vuông”. b. “Một tam giác có ba đường cao bằng nhau là điều kiện cần và đủ để nó là tam giác đều”. c. “Một số có tổng các chữ số chia hết cho 3 là điều kiện cần và đủ để nó chia hết cho 3”

a. “Một hình chữ nhật có hai cạnh liên tiếp bằng nhau là điều
kiện cần và đủ để nó là hình vuông”.
b. “Một tam giác có ba đường cao bằng nhau là điều kiện cần và đủ để nó là tam giác đều”.
c. “Một số có tổng các chữ số chia hết cho 3 là điều kiện cần và đủ để nó chia hết cho 3”

1

Câu hỏi tương tự

Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến? a. 2016 + 1 - 2017 b. x + 10 - 1 c. x+ 2y > 0 d. 5 - 10 ​ < 0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG