Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phép quay Q ( I , α ) ​ biến đường thẳng d : 2x - 3y + 5 = 0 thành đường thẳng d' : 3x + 2y +5 = 0 . φ có giá trị nào sau đây?

Phép quay  biến đường thẳng d : 2x - 3y + 5 = 0 thành đường thẳng d' : 3x + 2y +5 = 0 . có giá trị nào sau đây?

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án là : B Ta thấy d ⊥ d' nên góc quay chính là góc của hai vectơ pháp tuyến có số đo 2 π ​

Đáp án là : B

Ta thấy dd' nên góc quay chính là góc của hai vectơ pháp tuyến có số đo  

5

Câu hỏi tương tự

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác đều ABC cạnh a. Trên các đường thẳng vuônggóc với mặt phẳng (P) tại B và C lấy điểm D, E cùng phía (P) sao cho BDvà B D = 2 a 3 ​ ​ . Tính góc giữa hai mặt phẳng (ADE)...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG