Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phép chia đa thức 3x 5 + 5x 4 – 1 cho đa thức x 2 + x + 1 được đa thức thương là: A. 3x 3 – 2x 2 – 5x + 3 B. 3x 3 + 2x 2 – 5x + 3 C. 3x 3 – 2x 2 – x + 3 D. 2x – 4

Phép chia đa thức 3x5 + 5x4 – 1 cho đa thức x2 + x + 1 được đa thức thương là:

A. 3x3 – 2x2 – 5x + 3                         

B. 3x3 + 2x2 – 5x + 3

C. 3x3 – 2x2 – x + 3                           

D. 2x – 4

  1. 3x3 – 2x2 – 5x + 3     

  2. 3x3 + 2x2 – 5x + 3

  3. 3x3 – 2x2 – x + 3    

  4. 2x – 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đa thức thương là: 3x 3 + 2x 2 – 5x + 3 Đáp án cần chọn là: B. 3x 3 + 2x 2 – 5x + 3

Lời giải

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Đa thức thương là: 3x3 + 2x2 – 5x + 3

Đáp án cần chọn là: B. 3x3 + 2x2 – 5x + 3

12

Câu hỏi tương tự

Kết quả của phép chia 10x: 2xlà:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG