Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phép chia đa thức 2x 4 – 3x 3 + 3x – 2 cho đa thức x 2 – 1 được đa thức dư là A. 0 B. 1 C. 2 D. 10

Phép chia đa thức 2x4 – 3x3 + 3x – 2 cho đa thức x2 – 1 được đa thức dư là

A. 0            

B. 1            

C. 2            

D. 10

  1. 10 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Vậy đa thức dư là R = 0 Đáp án cần chọn là: A. 0

Lời giải

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Vậy đa thức dư là R = 0

Đáp án cần chọn là: A. 0

1

Câu hỏi tương tự

Tứ giác ABCD có AC cắt BD tại O và OA=OB=OC=OD thì tứ giác ABCD là

30

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG