Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phép chia 2x 4 y 3 z : 3xy 2 z có kết quả bằng:

Phép chia 2x4y3z : 3xy2z có kết quả bằng:

R. Roboteacher19

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: 3 x y 2 z 2 x 4 y 3 z ​ = 3 2 ​ . 3 x y 2 z ( x . x 3 ) . ( y . y 2 ) . z ​ = 3 2 ​ . x 3 y

Ta có:

6

Câu hỏi tương tự

Thương của phép chia đa thức 4x 2 + 4x + 1 cho đa thức 2x + 1 bằng:

17

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG