Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình x 4 + 2x 2 - 3 = 0 trên trường số phức có nghiệm là:

Phương trình x4 + 2x2 - 3 = 0 trên trường số phức có nghiệm là: 

  1. open square brackets table row cell x equals plus-or-minus 1 end cell row cell x equals plus-or-minus i square root of 3 end cell end table close

  2. open square brackets table row cell x equals plus-or-minus 1 end cell row cell x equals plus-or-minus square root of 3 end cell end table close

  3. open square brackets table row cell x equals plus-or-minus i end cell row cell x equals plus-or-minus i square root of 3 end cell end table close

  4. open square brackets table row cell x equals 1 end cell row cell x equals plus-or-minus i square root of 3 end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép toán sau trên tập hợp số phức: ( 2 − 4 i ) + ( 5 − 3 i ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG