Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình = x có nghiệm là:...

 Phương trình 4 to the power of log subscript 5 left parenthesis x plus 1 right parenthesis end exponent = x có nghiệm là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 8 2 + x 1 − x ​ ​ + 8 1 − x 2 + x ​ ​ = 2 ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG