Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình trên trường số phức x 2 - 2x + (1 -2i) = 0 có nghiệm là:

Phương trình trên trường số phức x2 - 2x + (1 - 2i) = 0 có nghiệm là:

  1. open square brackets table row cell x subscript 1 equals 1 plus i end cell row cell x subscript 2 equals negative i end cell end table close

  2. open square brackets table row cell x subscript 1 equals 1 minus i end cell row cell x subscript 2 equals i end cell end table close

  3. open square brackets table row cell x subscript 1 equals 2 plus i end cell row cell x subscript 2 equals negative i end cell end table close

  4. open square brackets table row cell x subscript 1 equals 2 minus i end cell row cell x subscript 2 equals i end cell end table close

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho A, B là hai điểm trong mặt phẳng theo thứ tự biểu diễn các số phức z 0 ​ , z 1 ​ khác 0 thỏa mãn đẳng thức Chứng minh rằng tam giácOABlà tam giác đều ( 0 là gốc tọa độ ).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG