Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị y = x 3 + 3 x 2 − 2 tại điểmx=-1là:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm x=-1 là:

  1. ;

  2. ;

  3. ;

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = 3 x ( x + 2 ) . Tại x=-1ta có y ′ = 3 , y ( − 1 ) = 0 . Phương trình tiếp tuyến là y = 3 ( x − 1 ) + 0 ⇔ y = 3 ( x − 1 ) .

Ta có . Tại x=-1 ta có .
Phương trình tiếp tuyến là .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y = 1 − 3 x 2 − 5 x + 6 ​ là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG