Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f (x) tại điểm có hoành độ x = 2 tương ứng là: y = 3x – 5 Giá trị của f (2) bằng :

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f (x) tại điểm có hoành độ x = 2 tương ứng là: y = 3x – 5 Giá trị của f (2) bằng :

  1. 4

  2. 3

  3. 5

  4. 1

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương trình tiếp tuyến tại x 0 = 2 có dạng: y = f ′ ( 2 ) ( x − 2 ) + f ( 2 ) = 3 x − 5 ⇔ { f ′ ( 2 ) = 3 − 2 ƒ ′ ( 2 ) + ƒ ( 2 ) = − 5 ​ ⇒ ƒ ( 2 ) = 1 ​​​

 

Phương trình tiếp tuyến tại x0 = 2 có dạng:

 

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị hàm số y= 3 x 4 ​ − 1 x 2 − 3 x + 2 ​ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG