Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng e là:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y equals x ln x tại điểm có hoành độ bằng e là:

  1. y = ex - 2e

  2. y = x + e

  3. y = 2x + 3e

  4. y = 2x - e

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình { x + m y = 3 m m x + y = 2 m + 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG