Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x 3 tại điểm có hoành độ x 0 = -1có dạng y = ax + b. Với a.b bằng ...

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x3 tại điểm có hoành độ x0 = -1 có dạng y = ax + b. Với a.b bằng ...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau trên tập số thực R: x 3 - 7x 2 + 9x + 12 = (x - 3)(x - 2 + 5 x − 3 ​ ) ( x − 3 ​ − 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG