Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x 3 + 3 x 2 − 2 tại điểm có hoành độ x 0 ​ = 1 là

Phương trình tiếp tuyến của đường cong  tại điểm có hoành độ  là 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có y = x 3 + 3 x 2 − 2 ⇒ y ′ = 3 x 2 + 6 x Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm x 0 ​ = 1 là k = y ′ ( 1 ) = 9 Với x 0 ​ = 1 ⇒ y 0 ​ = 2 Phương trình tiếp tuyến của đường cong là: y = 9 ( x − 1 ) + 2 ⇒ y = 9 x − 7

Chọn B

Ta có 

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm  là 

Với 

Phương trình tiếp tuyến của đường cong là: 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng . Gọi là tập tất cả các số sao cho và chéo nhau và khoảng cách giữa chúng bằng . Tính tổng các phần tử của .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG