Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình đường thẳng đi qua P(1;2)và tạo với d: 3x - 2y + 1= 0 một góc 45° là:

 Phương trình đường thẳng đi qua P(1;2)và tạo với d: 3x - 2y + 1 = 0 một góc 45° là:
 

  1. 5x + y - 7 =0

  2. x - 5y + 9 =0

  3. A,B đều sai

  4. A,B đều đúng

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(–2; 1; –1). Tìm góc giữa hai đường thẳng AB và CD.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG