Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x 3 − 6 x 2 + 9 x − 2 là

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

y ′ = 3 x 2 − 12 x + 9 y ′ = 0 ⇔ 3 x 2 − 12 x + 9 = 0 ⇔ x = 1 ∨ x = 3 y ( 1 ) = 2 y ( 3 ) = − 2 Do đó 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số là A(1;2) và B ( 3 ; − 2 ) Phương trình đi qua 2 điểm A và B : x A ​ − x B ​ x − x A ​ ​ = y A ​ − y B ​ y − y A ​ ​ ⇔ 1 − 3 x − 1 ​ = 2 − ( − 2 ) y − 2 ​ ⇔ 4 ( x − 1 ) = − 2 ( y − 2 ) ⇔ 2 x − 2 = − y + 2 ⇔ y = − 2 x + 4 CHỌN D

Do đó 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số là A(1;2) và 

Phương trình đi qua 2 điểm A và B :

CHỌN D

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị thực của tham số m để hàm số y = 3 x 3 ​ − ( m − 1 ) x 2 + m 2 x + 5 có 2 điểm cực trị.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG