Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình nào sau đây có đúng hai nghiệm phân biệt: A. x 2 - 2x - 1 = 0 B. x 2 - x + 1 = 0 C. x 2 + x + 1 = 0 D. x 2 - 2x + 1 = 0

Phương trình nào sau đây có đúng hai nghiệm phân biệt:

A. x2 - 2x - 1 = 0

B. x2 - x + 1 = 0

C. x2 + x + 1 = 0

D. x2 - 2x + 1 = 0

  1. x2 - 2x - 1 = 0

  2. x2 - x + 1 = 0

  3. x2 + x + 1 = 0

  4. x2 - 2x + 1 = 0

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A.x 2 - 2x - 1 = 0

Đáp án A. x2 - 2x - 1 = 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương a, b; a b. Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG