Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình nào dưới đây không xác định một hàm số dạng : A . B . C . D .

Phương trình nào dưới đây không xác định một hàm số dạng y equals a x plus b :
A . 4 x minus 2 y equals 5

B . 3 x plus 3 y equals 8

C .0 x plus 5 y equals 10

D . 2 x minus 0 y equals 12

  1. 4 x minus 2 y equals 5

  2. 3 x plus 3 y equals 8

  3. 0 x plus 5 y equals 10

  4. 2 x minus 0 y equals 12

D. Long

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn đáp án D Vậy phương trình 2x - 0y = 12 không xác định hàm số dạng y=ax+b

Chọn đáp án D

Vậy phương trình 2x - 0y = 12
không xác định hàm số dạng y=ax+b

1

Câu hỏi tương tự

Gía trị nào của m dưới đây để điểm M ( 2 ; 1 ) thuộc đồ thị (D) của phương trình ? A. -3 B. 3 C. 4 D. -5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG