Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình mặt cầu (S) có tâm I nằm trên trục Oy bán kính R = 5 và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) là:

Phương trình mặt cầu (S) có tâm I nằm trên trục Oy bán kính R = 5 và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) là:
 

  1. x2 + (y-4)2 + z2 = 25

  2. x2 + (y-5)2 + z2 = 1

  3. x2 + (y-5)2 + z2 = 5

  4. x2 + (y+5)2 + z2 = 25

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện (a +c)(b+c)= 4c 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = ( b + 3 c ) 3 32 a 3 ​ + ( a + 3 c ) 3 32 b 3 ​ − c a 2 − b 2 ​ ​ .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG