Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình log(x + 5) + log(x-16) = 2 có nghiệm là:..

Phương trình log(x + 5) + log(x-16) = 2 có nghiệm là:..

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x + 1 3 ​ − 2 y = − 1 x + 1 5 ​ + 3 y = 11 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG