Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lg(x + 5) + lg(x - 16) = 2 có nghiệm là:...

Phương trình lg(x + 5) + lg(x - 16) = 2 có nghiệm là:...

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình 4 x -m.2 x+1 +2m=0. Tìm m để pt có 2 nghiệm phân biệt sao cho x1#x2 và x1+x2=3

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG