Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lg(54 - x 3 ) = 3lgx có nghiệm là:

Phương trình lg(54 - x3) = 3lgx có nghiệm là:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các đồ thị hàm số sau, đồ thị nào là đồ thị của hàm số y = ∣ x − 1 ∣ x ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG