Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình : ∣ ∣ ​ x 2 − 2 x − 1 ∣ ∣ ​ = 3 5 x + 1 ​ có tập nghiệm là : Hãy chọn kết quả đúng.

Phương trình :có tập nghiệm là : 
Hãy chọn kết quả đúng.

  1. {2,3}

  2. {- 2,- 3}

  3. {1, 4}

  4. {- 1,- 4}

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hệ bất phương trình: { ∣ ∣ ​ x 2 − 4 x ∣ ∣ ​ < 5 ∣ x + 1 ∣ > 3 ​ có nghiệm là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG