Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: 12 x 3 + 13 x 2 − 5 x − 6 = 0 có tập nghiệm là:

Phương trình:  có tập nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. { − 1 , − 4 3 ​ , 3 2 ​ }

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tham số a để hàm số y = f ( x ) = { x − 2 x + 2 ​ − 2 ​ khi x  = 2 a + 2 x khi x = 2 ​ liên tục tại điểm x = 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG