Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g ( x 2 − 6 x + 7 ) = lo g ( x − 3 ) có tập nghiệm là

Phương trình  có tập nghiệm là 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C ĐK: x > 3 + 2 ​ lo g ( x 2 − 6 x + 7 ) = lo g ( x − 3 ) ⇔ { x − 3 > 0 x 2 − 6 x + 7 = x − 3 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x > 3 [ x = 5 ⇔ x = 5 x = 2 ​ ​

Đáp án C

ĐK: 

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 4 x ( 1 + ln x ) là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG