Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 1 − x − a 2 a ​ = a 2 + x 2 − 2 a x b 2 − a 2 ​ có tập nghiệm là:

Phương trình có tập nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. { 2 a − b , 2 a + b }

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { x 2 − x y = 28 y 2 − x y = − 12 ​ và cá cặp số sắp theo thứ tự (x,y) : I. (7,3) II. (-7,3) III. (-7,-3) IV. (7,-3) Chọn kết luận đúng về nghiệm của hệ phương trìn...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG