Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: x + 1 + ∣ x − 1 ∣ = 2 x 2 ​ + 2 có tập nghiệm là:

Phương trình:  có tập nghiệm là: 

  1. {1,-2}

  2. {0,2}

  3. {1}

  4. {2}

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.{0,2}

ĐÁP ÁN B. {0,2}

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển nhị thức ( 1 − 3 x ) n = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a n ​ x n . Biết a 0 ​ + a 1 ​ + a 2 ​ = 376 , tính a 3 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG