Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 1 − cos 2 x = 0 có tập nghiệm là:

Phương trình  có tập nghiệm là:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có 1 − cos 2 x = 0 ⇔ cos 2 x = 1 ⇔ 2 x = k 2 π ⇔ x = k π ( k ∈ Z ) . Vậy tập nghiệm của phương trình là { kπ , k ∈ Z } .

Chọn D

Ta có 

Vậy tập nghiệm của phương trình là 

1

Câu hỏi tương tự

Giảiphương trình sau: e s i n ( x − 4 π ​ ) = tan x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG