Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: ∣ ∣ ​ x 2 − 2 x − 1 ∣ ∣ ​ = 3 5 x + 1 ​ có tập nghiệm là:

Phương trình:  có tập nghiệm là: 

  1. {2,3}

  2. {-2, - 3}

  3. { 1, 4}

  4. { -1 , - 4}

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.{ 1, 4}

ĐÁP ÁN C. { 1, 4}

1

Câu hỏi tương tự

Cho cấp số cộng có u 1 ​ = − 1 v a ˋ S 23 ​ = 483 . Công sai của cấp số cộng là:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG