Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 1 − x − a 2 b ​ = a 2 + x 2 − 2 a x a 2 − b 2 ​ có tập nghiệm là:

Phương trình  có tập nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. { b , 2 a + b }

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hệ phương trình: { 2 x − y = 2 − a x + 2 y = a + 1 ​ Giá trị thích hợp của tham số a để tổng bình phương hai nghiệm của phương trình đạt giá trị nhỏ nhất là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG