Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: ∣ ∣ ​ x 2 − 6 x + 7 ∣ ∣ ​ = 3 5 x ​ − 3 có tập nghiệm là:

Phương trình:  có tập nghiệm là: 

  1. {3,6}

  2. {-3,-6}

  3. {2,7}

  4. {-2,-7}

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.{3,6}

ĐÁP ÁN A. {3,6}

1

Câu hỏi tương tự

Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng biết { u 2 ​ + u 5 ​ − u 3 ​ = 10 u 4 ​ + u 6 ​ = 26 ​

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG