Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 3. 9 x 2 + x − 1 − 10. 3 x 2 + x − 1 + 3 = 0 có tổng nghiệm thực là:

Phương trình  có tổng nghiệm thực là:

  1. 2

  2. 0

  3. 1

  4. -2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi đó phương trình đã cho có dạng: Tập nghiệm của phương trình là S = { − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 } nên tổng tất cả các nghiệm thực là -2 .

Khi đó phương trình đã cho có dạng:

Tập nghiệm của phương trình là   nên tổng tất cả các nghiệm thực là -2 .

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giá trị của a để hệ sau có đúng 2 nghiệm { x 2 + y 2 = 2 ( 1 + a ) ( x + y ) 2 = 4 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG