Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình x + 3 − 4 x − 1 ​ ​ + x + 8 − 6 x − 1 ​ ​ = 1 có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

  1. Cả ba kết luận a), b), c) đều sai. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 5 ≤ x ≤ 10

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho (u n ) là cấp số cộng có: Tìm số hạng đầu u 1 và công sai d của cấp số cộng đó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG