Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: 2 3 ​ sin ( x − 8 π ​ ) . cos ( x − 8 π ​ ) + 2 cos 2 ( x − 8 π ​ ) = 3 ​ + 1 có nghiệm là:

   Phương trình:  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. x = 8 3 π ​ + kπ hay x = 24 5 π ​ + n π

ĐÁP ÁN A. 

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng với mọi m > 2 phương trình sau luôn có bốn nghiệm phân biệt: ∣ x ∣ 3 − 2 mx 2 + 2 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG