Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 4 x 1 ​ + 6 x 1 ​ = 9 x 1 ​ có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. x = lo g 2 5 ​ − 1 ​ ​ 2 3 ​

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 và có 3 chữ số khác nhau?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG