Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình ∣ ∣ ​ 2 x 2 ​ − 2 x + 2 3 ​ ∣ ∣ ​ + ∣ ∣ ​ 2 x 2 ​ − 3 x + 4 ∣ ∣ ​ = 4 3 ​ có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. x = 4 7 ​ , x = 2 5 ​ , x = 4 13 ​

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình ( a − x ) 2 a − x 2 ​ − a 1 ​ = a 3 − a x ( 2 a − x ) a − 1 ​ có tập nghiệm là : ( a  = ± 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG