Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 5 x = 2 có nghiệm là

Phương trình  có nghiệm là

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Ta có: 5 x = 2 ⇔ lo g 5 ​ 2

- Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d có đồ thị như hình vẽ. Trong số các giá trị a , b , c , d có bao nhiêu giá trị âm?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG