Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 2 ​ ( 2 x + 4 x − 2 ) − x = 0 có nghiệm là

Phương trình  có nghiệm là

  1. 2

  2. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện 2 x + 4 x > 2 Ta có lo g 2 ​ ( 2 x + 4 x − 2 ) − x = 0 ⇔ 2 x + 4 x − 2 = 2 x ⇔ 4 x = 2 ⇔ x = 2 1 ​ ( N )

Điều kiện 

Ta có

 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số y = ( 4 x 2 − 1 ) − 4 có tập xác định là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG