Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình 4 x − 3 x − 2 1 ​ = 3 x + 2 1 ​ − 2 2 x − 1 có nghiệm là:

Phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. x = 2 3 ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm mọi hàm số f : ( − 1 ; + ∞ ) → ( − 1 ; + ∞ ) thoả mãn hai điều kiện sau (1) f ( x = f ( y ) + x f ( y )) = y + f ( x ) + y f ( x ) ; ∀ x , y ∈ ( − 1 ; + ∞ ) (2) x f ( x ) ​ là hàm số tăng ng...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG