Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: 6 x 3 + 13 x 2 − 10 x − 24 = 0 có một nghiệm là x = - 2, hai nghiệm còn lại là:

Phương trình:  có một nghiệm là x = - 2, hai nghiệm còn lại là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D. − 2 3 ​ , 3 4 ​

ĐÁP ÁN D. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm các giới hạn sau: l i m x → 1 + ​ ( x − 1 ) ( 2 x − 7 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG