Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có một nghiệm được viết dưới dạng với , là hai số nguyên dương có ước chung lớn nhất bằng và nhỏ hơn . Khi đó có giá trị là

Phương trình  có một nghiệm được viết dưới dạng  với ,  là hai số nguyên dương có ước chung lớn nhất bằng  và nhỏ hơn . Khi đó  có giá trị là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Khi đó .

 

 

 

 

.

Khi đó .

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG