Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình có hai nghiệm (với ) . Tính giá trị của biểu thức

Phương trình left parenthesis 2 to the power of x minus 5 right parenthesis left parenthesis log subscript 2 x minus 3 right parenthesis equals 0  có hai nghiệm x subscript 1 comma x subscript 2 ( với x subscript 1 less than x subscript 2)  . Tính giá trị của biểu thức K equals x subscript 1 plus 3 x subscript 2
 

  1. K equals 32 plus log subscript 3 2

  2. K equals 18 plus log subscript 2 5

  3. K equals 24 plus log subscript 2 5

  4. K equals 32 plus log subscript 2 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của f(x)=cos(5x-2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG