Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình: 10 x 3 − 3 x 2 − 6 x − 1 = 0 có các nghiệm là:

Phương trình:  có các nghiệm là: 

  1. Chỉ có một nghiệm x = - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 1 , − 2 1 ​ , − 5 1 ​

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Xác định a, bđể các hàm số f(x) = { sin x khi ∣ x ∣ ≤ 2 π ​ a x + b khi ∣ x ∣ > 2 π ​ ​ liên tục trên R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG