Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình sin x + cos x = 2 ​ sin 5 x có các nghiệm là:

Phương trình  có các nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. x = 16 π ​ + k 2 π ​ ha y x = 8 π ​ + n 3 π ​

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Tìm b để hàm số f(x) liên tục tại x=3.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG