Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình lo g 2 ​ ( 2 x 2 − 3 x + 1 ) + lo g 2 1 ​ ​ ( 3 x − 3 ) = 0 có các nghiệm là:

Phương trình có các nghiệm là:

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có lo g 2 ​ ( 2 x 2 − 3 x + 1 ) + lo g 2 1 ​ ​ ( 3 x − 3 ) = 0 ⇔ lo g 2 ​ ( 2 x 2 − 3 x + 1 ) − lo g 2 ​ ( 3 x − 3 ) = 0 ⇔ lo g 2 ​ ( 2 x 2 − 3 x + 1 ) = lo g 2 ​ ( 3 x − 3 ) ⇔ { 2 x 2 − 3 x + 1 = 3 x − 3 3 x − 3 > 0 ​ ⇔ { x 2 − 3 x + 2 = 0 x > 1 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ x = 2 x = 1 x > 1 ​ ⇔ x = 2 Đó là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.

Ta có

Đó là nghiệm duy nhất của phương trình đã cho.

1

Câu hỏi tương tự

Nếu hàm số f ( x ) = { ( 2 x + 1 ) e − x , khi x > 0 a x + 1 , khi x ≤ 0 ​ có đạo hàm tại x=0thì anhận giá trị nào trong các giá trị dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG