Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Phương trình sin 3 x + cos 3 x = 1 − 2 1 ​ có các nghiệm alf:

Phương trình  có các nghiệm alf: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. x = 2 π ​ + k 2 π hay x = n 2 π

ĐÁP ÁN B. 


 

1

Câu hỏi tương tự

Dùng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số sau: f ( x ) = 2 x 2 + 3 x + 1 tại x 0 ​ = − 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG